دانشگاه ها

آمریکا

Top 20 university in America

 • Stanford university
 • Harvard
 • Massachusetts institute of technology
 • Columbia
 • Yale university
 • Princeton university
 • Comell university
 • University of california, los angeles
 • University of pennsylvania
 • Colombia institute of technology
 • University of chicago
 • Duke university
 • Northwestern university
 • Nniversity of michigan
 • Jahns hopkings university
 • University of california berkeley
 • Camegie mellon university
 • Brown university
 • University of illinois at urbana-champaign

•          University of Notre Dome

دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم در کشورهای مختلف

وازت علوم این دانشگاهها را به چندین  گروه تقسیم بندی کرده است . لطفا به لینک ذیل مراجه شود

http://grad.saorg.ir/After-September2018