قرارداد خاص موسسه حامیان دانشیار

اطلاعات

با توجه با رفتن نرخ ارز و مشکلات پیش امده در راستای تقاضای ویزای امریکا موسسه حامیان دانشیار برای متقاضیان محترم چند مسیر مختلف را همزمان در قالب قرارداد خاص اقدام می کند و اخذ پذیرش تحصیلی از دو کشور مختلف را تضمین میکند.